Array.concat() 合併陣列

Javascript的Array.concat ()方法:

陣列物件的oncat()方法可以用來兩個或多個陣列,

合併時並不會變更原本的陣列內容,而是傳回一個新的陣列。

Array.concat ()的語法:

array.concat(value1, value2, ..., valueN)

value 可以是陣列,但也可以是其他值,譬如說數值,或字串。

Array.concat ()的範例:

<script type="text/javascript">
 var myArray=[1,2,3];
 document.writeln(myArray.concat("Hi",[5,6]));
</script>

Array.concat()的範例輸出:

1,2,3,Hi,5,6

MDN中的Array.concat ():Array.concat ()

關於Array物件的其他屬性與方法,請參考:陣列物件 Array

 
 

  按個讚!~支持本站!~

FB推薦載入中  

你可能會有興趣的文章