Window.defaultStatus

Window.defaultStatus:

Window.defaultStatus屬性可以用來讀取與設定瀏覽器狀態列的文字。這個參數基本上已經是個過時的的參數。不建議使用。

語法:

var str = window.defaultStatus;
window.defaultStatus = str;

範例:

<script>
var d = window.defaultStatus;
window.defaultStatus = "window.defaultStatus 測試" ;
</script>

關於window物件的其他方法可以參考部落格內的另一篇文章:瀏覽器物件模型(BOM)

 
 

  按個讚!~支持本站!~

FB推薦載入中